Etiketlənmiş məqalələrə baxılır 'ubuntu'

 how to setup ipv6 ?

You can find your ipv6 address from vps panel , remember you must open a support ticket to enable...